Artsenpraktijk van Ad Oostendorp
voor Homeopathie en Acupunctuur

Betalingsvoorwaarden en klachten

Betalingsvoorwaarden voor Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de arts en de patiënt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

  1. De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1) aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult per pinbetaling of contant te worden voldaan.
  2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.
  3. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
  4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na dedatum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
  5. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
  6. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.
  7. Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.

Deze AVIG betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Klachten

Wat te doen als u niet tevreden bent over mijn behandeling?
Tijdens een consult of gedurende een behandeling kunnen misverstanden ontstaan. U voelt zich niet correct behandeld of bent ontevreden.
Het is natuurlijk het beste dat u dit direct met mij bespreekt zodat we samen samen naar een oplossing kunnen zoeken.
Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan.
Komt u er op deze wijze niet niet uit dan kunt u ook bellen of mailen naar het AVIG secretariaat om nog andere opties te bespreken. Rény Cameron, Esmee de Klerk 0614805117 of mailen naar info@avig.nl
U kunt ook gebruik maken van de klachtrechtregeling van de Stichting Klachtrecht AAG (www.stichtingklachtrechtaag.nl) Op de SKA site kunt u een patienteninformatiefolder downloaden.

Back to top